Obec Ražňany


Páči sa mi táto stránka

Historický kalendár

Výročia v najbližšom týždni
1.2.2000 (15. výročie)
Bola vymenovaná nová kostolníčka p. Mária Hudáková
30.1.2011 (4. výročie)
Uskutočnil sa 0. ročník hokejového turnaja Hoľanga Cup 2011 za účasti 9 družstiev kde víťaztvo vybojoval tím Antona Rokošného.

Ražniansky zvon

týždenník vydávaný Rímsko-katolíckym farským úradom a Obecným úradom v Ražňanoch, aktuálne číslo: Online náhľad dokumentu (25.1.2015-1.2.2015) (PDF)

Archív starších čísel

Liturgický poriadok

Aktuálny liturgický poriadok nie je k dispozícii!

Z fotogalérie

Poďakovanie za úrodu

Sv.omša s poďakovaním za tohoročnú úrodu - 21.9.2014

Fotografií: 5007, pridaj foto

Dnes je: 26. 01. 2015, nachádzate sa: Úvodná stránka

Obec Ražňany

RAŽŇANY

Czech Republic Germany
Great Britain Italy
Slovakia Hungary

Geografická poloha obce

Naša obec leží v prekrásnom prostredí Šarišskej kotliny. Od okresného mesta Sabinov je vzdialená 2 km. Stred obce má nadmorskú výšku 350 m. Prvá písomná zmienka o usadlosti je z roku 1248, kedy sa spomína ako súčasť panstva hradu Šariš. Pravdepodobne z dvoch usadlostí Nyars a Ardo vznikla postupne obec Ňaršany (1427 Nyars a Ardo - dve usadlosti, 1428 Ardo-Nyars, 1466 Nyarsardo, 1773 Narssany, 1920 Ňaršany, 1948 Ražňany). Už od roku 1863 sa v obci pestujú povestné "ňaršanské" čerešne v rozsiahlych čerešňových sadoch (Ortvane, Pace).

Viac info o obci →

SPRAVODAJSTVO

15.01.2015 » HOĽANGA CUP A OBECNÁ ZABÍJAČKA
11.12.2014 » Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Ražňanoch
05.12.2014 » Ján Podhájsky OFMcap - kapucín, rodák z Ražňan
16.11.2014 » Výsledky volieb v obci Ražňany do obecného zastupiteľstva a starostu obce
10.11.2014 » Obchodná verejná súťaž

Viac zo spravodajstva →

 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu

[26. 01. 2015]

 

Upozorňujeme občanov, u ktorých nastala zmena v dani z nehnuteľnosti v roku 2014, aby nahlásili túto zmenu podaním daňového priznanie na OcÚ do 31.1.2015. Týka sa to aj dane za psa (odhlásenie, prihlásenie).

Žiadosti na úľavu dane z nehnuteľnosti na rok 2015 (z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov alebo držby preukazu ŤZP) a za vývoz TKO na rok 2015 je potrebné predložiť do 28.2.2015 na OcÚ.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

[26. 01. 2015]

 

P O Z V Á N K A

 

 

            V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

            riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29.1.2015, t.j. vo štvrtok so začiatkom o 18.00 hod. do zasadacej miestnosti obecného úradu s týmto

 

P r o g r a m o m:

 

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Kontrola uznesení.

5. Schválenie plánu kultúrno – športových akcií na rok 2015.

6. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov.

7. Schválenie pracovných komisií pri Obecnom zastupiteľstve.

8. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014.

9. Posúdenie žiadostí občanov.

10. Rôzne.

11. Schválenie uznesenia.

12. Záver.

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                              Radovan ROKOŠNÝ

                                                                                     starosta obce

Oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy PO

[23. 01. 2015]

Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji. Online náhľad dokumentu PDF dokument

Ponuka počítačových kurzov v Jarovniciach

[23. 01. 2015]

Obecná knižnica, príspevková organizácia, Jarovnice organizuje počítačové kurzy pre začiatočníkov všetkých vekových kategórií pre obyvateľov nášho regiónu. Kurzy sa vykonávajú v počítačovom centre, ktoré sídli v priestoroch Obecnej knižnice Jarovnice. Počítačová miestnosť je vybavená 14 - timi počítačmi pre priamu výučbu a tiež interaktívnou tabuľou. Kurzy sú bezplatné, otvárajú sa priebežne podľa počtu prihlásených, príp. individuálne konzultácie po dohode s metodickou pracovníčkou centra. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č. 0944198170 alebo na e-maile: pocitacovecentrum@gmail.com.

REFERENDUM

[15. 01. 2015]

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. Súhlasite s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasite s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasite s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum sa bude konať v Pamätnej izbe Štefana Onderča od 7.00 hod. do 22.00 hod..

Silvestrovská oslava

[29. 12. 2014]

Silvestrovská oslava, ktorá sa mala konať dňa 31.12.2014 v 3. pavilóne sa z dôvodu nízkeho záujmu ruší.

FOTOGALÉRIA

V poslednej dobe pribudlo do galérie:


Pridaj nové foto | Pozri celú fotogalériuZväcšit mapu
panoráma obce Ražňany pri Sabinove
Hlásenia
Vygenerované za: 0.0s, online čitateľov: 22
 
Technická realizácia: © WEBData s.r.o., 2002, Zákaz kopírovania obsahu bez súhlasu autora!, XHTML, PHP, CSS, MySQL, RSS