Vtáky našej obce

vložený: 17.07.2020 12:36, , čítaný: 546x

Poznáte vtáky v našej obci?


Vtáky sú živočíchy, bez ktorých by sme si náš život asi predstavili len ťažko. Predstava, že by sme sa ráno zobudili a nepočuli vonku žiadne štebotanie, je určite zložitá. No zamyslel sa niekto nad tým, aký vtáčik nám to štebotá pod oknom? Alebo čo za operenca zbiera v našej záhrade dážďovky? Celkom určite áno. Aj na území našej obce Ražňany sa vyskytujú mnohé vtáčie druhy, ktoré sme sa rozhodli zmonitorovať. V tomto článku by sme chceli v krátkosti zhrnúť, čo sa týmto výskumom podarilo zistiť.

Vtáctvo sme mapovali v intraviláne (zastavanej časti) našej dediny v hniezdnom období (apríl – jún 2020), preto získané údaje sa týkajú hlavne vtákov, ktoré na území obce hniezdia. Intravilán obce sme mapovali pochôdzkami v skorých ranných hodinách, pričom vtáčie druhy sme zapisovali k popisnému číslu domu, kde sa vyskytovali. Na určovanie niektorých druhov sme používali dostupné príručky. Okrem tejto základnej metódy sme rok pred mapovaním rozvešali na vhodných miestach v obci vtáčie búdky a v hniezdnom období sme ich kontrolovali, čím sme si potvrdili hniezdenie niektorých dutinových druhov. Pri monitoringu sme sa zameriavali aj na nájdenie hniezd konkrétnych vtáčích druhov. V období hniezdenia sa vtáky nevzďaľujú ďaleko od hniezda. Pokiaľ sa správajú teritoriálne, dá sa predpokladať, že v okolí miesta výskytu pozorovania daného jedinca sa nachádza aj jeho hniezdo.

Na základe monitoringu sa nám v intraviláne obce Ražňany podarilo zaznamenať 40 druhov vtákov a 463 predpokladaných hniezd týchto vtákov. Medzi najhojnejšie druhy patria drozd čierny (Turdus merula) – 77 predpokladaných hniezd, vrabec domový (Passer domesticus) - 60, škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) - 24, žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) - 32, stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) - 24, stehlík konôpka (Carduelis cannabina) - 31, sýkorka veľká (Parus major) - 20 a hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) - 22.  Vhodným miestom pre hniezdenie dutinových druhov je obecný park, kde množstvo starých stromov poskytuje hniezdne možnosti druhom ako napr. ďateľ veľký (Dendrocopos major), brhlík obyčajný (Sitta europaea), žlna zelená (Picus viridis), ale aj sova lesná (Strix aluco). V okolí potoka, ktorý tečie obcou sme zaznamenali výskyt trasochvosta bieleho (Motacilla alba) a trasochvosta horského (Motacilla cinerea). Záhrady a ovocné sady sú tiež vhodným miestom pre druhy vtákov ako napr. krutohlav hnedý (Jynx torquilla), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), kanárik poľný (Serinus serinus), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), penica popolavá (Sylvia curruca) a muchár sivý (Muscicapa striata). Množstvo druhov je viazaných priamo na ľudské sídla a to sú zase napr. lastovička obyčajná (Hirundo rustica) – 9 predpokladaných hniezd, belorítka obyčajná (Delichon urbica) – 6, čo je skutočne málo, a dážďovník obyčajný (Apus apus) – 2. V okrajových častiach obce hniezdia aj druhy nie typické pre intravilán, napr. strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), strakoš obyčajný (Lanius collurio), škovránok poľný (Alauda arvensis).

Ako môže prispieť k ochrane vtáctva každý z nás?

Vtáky sú užitočné živočíchy a to najmä preto, že nás zbavujú veľkého množstva dotieravého hmyzu, najmä komárov. Pôsobia však na nás aj emocionálne, a to svojim spevom. Je preto dôležité vtáky chrániť a k tomu môže svojím spôsobom prispieť každý z nás. Veľmi obľúbeným spôsobom, ako pomôcť vtákom s hniezdením je vešanie vtáčích búdok. Takýmto spôsobom poskytneme vtákom priestor na hniezdenie v našej záhrade a oni nám na oplátku budú poskytovať svoju službu tým, že budú chytať komáre a iný hmyz, ktorý nám robí problémy. V zimnom období je obľúbené prikrmovanie vtákov. Pri monitoringu obce nás najviac prekvapil nízky počet druhov lastovička obyčajná a belorítka obyčajná. Problém lastovičiek spočíva najmä v tom, že na hniezdenie potrebujú otvorené maštale a stodoly, čo v súčasnosti býva čoraz vzácnejšie. Ak by sme im však chceli pomôcť a máme doma aj maštaľ či stodolu, tak stačí, aby sme v nej nechali počas hniezdnej doby (apríl – august) nejaký otvor, ktorým by sa lastovičky dostali do vnútra a postavili si hniezdo. Belorítky zase na hniezdenie využívajú priamo budovy, často sú to rohy pod strechou či v oknách. V prípade tohto druhu sa často stretávame so zhadzovaním hniezd, čo je trestné, ale ešte častejšie si ľudia zvyknú vešať na také miesta igelitové vrecká, aby zabránili belorítkam stavať hniezdo, pričom hlavným dôvodom je trus, ktorý padá na parapetu. Ale aj v tomto prípade sa to dá vyriešiť osadením jednoduchej drevenej podložky pod hniezdo, ktorú stačí po vyletení mláďat vyčistiť.

Obec Ražňany poskytuje vhodné hniezdne podmienky pre mnohé vtáčie druhy. Je však potrebné dodať, že v súčasnej dobe bude osud niektorých vtáčích druhov značne závisieť od ľudského vplyvu. Preto si myslíme, že je v tejto oblasti potrebná osveta a určitá environmentálna výchova, ktorá nám pomôže pochopiť význam vtákov pre správne fungovanie kolobehu v prírode.

Autor: Jakub Repaský

Foto: Jakub Repaský, Juraj Repaský

Vtáky našej obce
Fotogaléria k článku
Podobné články