Úradná tabuľa

12.07.2017
Výzva na predloženie ponuky

24.08.2017
Oznámenie o začatí konania

22.08.2017
Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov v obci Ražňany

Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.


22.08.2017
Komunitné centrum v obci Ražňany

Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Komunitné centrum v obci Ražňany“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.3. Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre.

01.07.2017
Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza

07.07.2017
Informácia pre voliča pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

V sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.

05.05.2017
Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“

Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.