Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov informuje

vložený: 19.11.2012 14:54, upravený: 19.11.2012 14:54, čítaný: 3168x

Informácia o domácich zabíjačkách, ambulantnom predaji, predaji malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu , o chove zvierat , vakcináciách a odchyte zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Vás touto cestou informuje o aktuálnych legislatívnych predpisov súvisiacich s domácimi zabíjačkami , ambulantnom predaji , predaji malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu, o chove zvierat, vakcináciách a odchyte zvierat.

Domáce zabíjačky

Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, HD a ošípanémožno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

 1. bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred
 2. boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania – porážku môže vykonať len spôsobilá osoba.
 3. boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
 4. boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok na ľudskú výživu – pre vlastnú spotrebu všetky zvieratá staršie ako 72 mesiacov, všetky zvieratá nutne zabité staršie ako 48 mesiacov
Ambulantný predaj:

V súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach majú mnohé mestá a obce vydané všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Podmienky vykonávania ambulantného predaja:

 1. ambulantný predaj z motorového vozidla je možné vykonávať iba na základe predloženia rozhodnutia o schválení vozidla na ambulantný predaj, v ktorom je uvedený aj sortiment možného predaja ( mrazené potraviny, chladené potraviny, atď )
 2. ambulantný predaj z motorového vozidla je možné vykonávať iba na mieste určenom obcou ako trhové miesto
 3. predajca musí preukázať nadobúdacie doklady k ponúkaným potravinám
 4. všetky potraviny musia byť označené v slovenskom jazyku v zmysle Potravinového kódexu SR.

Pri predaji potravín živočíšneho pôvodu ( aj ambulantného ) je potrebné dodržiavať podmienky manipulácie a tepelné režimy zodpovedajúce druhu predávaných potravín

Maloobchodné predajné mraziace zariadenie ( ambulantný predaj mrazených výrobkov ) je otvorená alebo uzatvárateľná skriňa alebo vitrína vybavená strojným chladiacim zariadením, ktoré je spôsobilé vytvoriť a trvale v nej udržiavať ustanovenú teplotu pre hlbokozmrazené potraviny alebo mrazené potraviny a vybavená vhodným prístrojom ma meranie teploty.

Predaj výrobkov živočíšneho pôvodu

Podmienky predaja mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, mrazených výrobkov, vajec - ustanovuje každý výrobca uvedením na obale. Predajca je povinný tieto podmienky dodržiavať.

Prosíme Vás, aby ste nás neodkladne informovali v prípade zistenia nedostatkov súvisiacich s predajom vyššie uvedených druhov tovaru.

Predaj malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi:

Dňa 1.novembra 2011 nadobudlo účinnosť NV SR č. 359/2011, toto nariadenie ustanovuje požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

Toto nariadenia sa vzťahuje na

 1. malé množstvá mäsa z hydiny, domácich králikov a voľne žijúcej zvery

A upravuje podmienky pre potravinárske prevádzkarne s malým objemom výroby bitúnky a rozrábky mäsa a dodávanie ich produktov maloobchodným prvádzkarniam

NV SR č. 360/2011 ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

Toto nariadenia sa vzťahuje na

 1. malé množstvá rýb,
 2. surové mlieko, ( predaj možný len v zaregistrovanom chove alebo prostredníctvom schválených automatoch )
 3. mliečne výrobky , vyrobené na farme producenta mlieka
 4. vajcia,
 5. včelí med,
 6. malé množstvo produktov rastlinného pôvodu

Na účely tohto nariadenia vlády je miestnou maloobchodnou prevádzkarňou vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto alebo trhovisko alebo maloobchodné zariadenie spoločného stravovania okrem stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj , supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja.

Podmienky predaja malých množstiev:

 1. Malé množstvá musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu alebo rybolovu prvovýrobcu alebo farmy, chovu alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených týmto nariadením vlády osobitne zaregistrovaný; ak ide o malé množstvá voľne žijúcej zveri a zveriny z nej, musia pochádzať z poľovného revíru užívateľa poľovného revíru, ktorý je na túto činnosť zaregistrovaný
 2. Prvovýrobca, alebo farmár musí viesť evidenciu o predaných množstvách

MVDr.Vladimír Gašpar
Riaditeľ RVPS Prešov

Prílohy
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov informuje
Podobné články