Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ Ražňany

vložený: 19.04.2006 09:53, upravený: 19.04.2006 09:53, čítaný: 4604x

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Ražňany ako zriaďovateľ Materskej školy v Ražňanoch v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme v z.n.p. a zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Ražňanoch.

 1. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa par. 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
 2. Uchádzač predloží na Obecnom úrade v Ražňanoch v termíne do 05.05.2006 tieto doklady:
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • doklad o vzdelaní
  • doklad o absolvovaní odbornej pedagogickej praxe
  • doklad o absolvovaní špeciálnych a doplnkových kurzov v predmetnom odbore
  • návrh koncepcie rozvoja MŠ Ražňany
  • súhlas uchádzača na použitie jeho osobných údajov pre potreby výberového konania
 3. Uchádzač označí obálku, v ktorej doručí prihlášku a požadované doklady takto : „Neotvárať – výberové konanie.“

V Ražňanoch 18.04.2006

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ Ražňany
Podobné články