Spravodajstvo a tlačové správy

Ražnianski hasiči sa dočkali

[20.07.2021]     Obec Ražňany zaslala na Ministerstvo vnútra SR prvú žiadosť ešte pred šiestimi rokmi a žiadala prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ražňanoch zásahové motorové vozidlo. Dôvodom žiadosti bola nutnosť vynoviť vozový park. Vozidlo Škoda 706 bolo už dávno za hranicou životnosti a len vďaka zanieteným jednotlivcom sa darilo udržiavať zásahové vozidlo schopné výjazdu. V priebehu ...


Kompostér do každej domácnosti

[20.05.2021] Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“ ) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho ...


Nový pavilón materskej školy už otvorený - MOTÝLIKY

[29.04.2021] Novostavba pavilónu MŠ sa nachádza v existujúcom areáli MŠ situovanom na okraji zastavanej časti obce Ražňany na parc. č. 4/2. Nový pavilón je prízemný, bez podlažia, je tam vybudovaná jedna nová trieda s celkovou kapacitou 20 detí.  Napojený je na inžinierske siete, ktoré sú v blízkosti riešeného územia. Do nového pavilónu škôlky sa ...


NÁZVY ULÍC V OBCI RAŽŇANY

[06.04.2021]   V obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných priestranstiev musí mať každá ulica, alebo verejné priestranstvo podľa Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. z. svoj názov. Poslanci na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 21.1.2021 schválili Uznesením č. 5/2021 názvoslovnú komisiu v obci Ražňany. Dňa 28.1.2021 sa konalo 1. zasadnutie názvoslovnej komisie, na ktorom starosta ...


Jarné aktivity v prírode v čase lockdownu

[03.03.2021] Jar sa nám nezadržateľne blíži a čoraz dlhšie dni, výraznejší spev vtákov aj viac slnka nám to len potvrdzujú. Avšak táto jar je už druhá, ktorú prežívame v tieni pandémie koronavírusu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nemôžme stretávať a sme značne obmedzení v slobodnom pohybe, mnoho ľudí trávi viac času v prírode. Mnohí možno až ...