Spravodajstvo a tlačové správy

Denný stacionár v obci Ražňany

[22.01.2021] Obci Ražňany  bola schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt  „Denný stacionár v obci Ražňany“  v  rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, ...


Parkovisko pri obecnom úrade

[27.07.2020]    Parkovisko pri obecnom úrade je už dlhodobo problematické kvôli zlému podložiu, ktoré je nestabilné a spôsobovalo nerovnosti na zatrávňovacích tvárniciach. Bola ohrozená hlavne bezpečnosť občanov, ktorí pri výstupe z motorových vozidiel často zakopávali do vyvýšených tvárnic. Aj z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce vyčlenilo z rozpočtu na rok 2020 sumu ...


Obnova Požiarnej zbrojnice

[21.07.2020] Obec Ražňany požiadala o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy prezídia hasičského a záchranného zboru. V tejto žiadosti bola aj úspešná a na obnovu získala dotáciu vo výške 30.000,- € s 5 % spolufinancovaním. V procese verejného obstarávania bola vysúťažená výška 31.494,83 € s DPH.    Dôvodom predkladania žiadosti bol ...


LETNÉ KINO V NAŠEJ OBCI

[21.07.2020] Obecný úrad Vás pozýva v sobotu 1.8.2020 do miestneho parku  na letné kino – film LOLI PARADIČKA . Otvorenie areálu bude  od 19.30 hod., premietanie filmu začne po zotmení. Vstupenky v cene 4,- € si môžete zakúpiť na obecnom úrade od 20.7.2020, cena vstupeniek v deň premietania bude 5,- €. Film príde uviesť ...


Vtáky našej obce

[17.07.2020] Poznáte vtáky v našej obci? Vtáky sú živočíchy, bez ktorých by sme si náš život asi predstavili len ťažko. Predstava, že by sme sa ráno zobudili a nepočuli vonku žiadne štebotanie, je určite zložitá. No zamyslel sa niekto nad tým, aký vtáčik nám to štebotá pod oknom? Alebo čo za ...