Spravodajstvo a tlačové správy

Nový pavilón materskej školy už otvorený - MOTÝLIKY

[29.04.2021] Novostavba pavilónu MŠ sa nachádza v existujúcom areáli MŠ situovanom na okraji zastavanej časti obce Ražňany na parc. č. 4/2. Nový pavilón je prízemný, bez podlažia, je tam vybudovaná jedna nová trieda s celkovou kapacitou 20 detí.  Napojený je na inžinierske siete, ktoré sú v blízkosti riešeného územia. Do nového pavilónu škôlky sa ...


NÁZVY ULÍC V OBCI RAŽŇANY

[06.04.2021]   V obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných priestranstiev musí mať každá ulica, alebo verejné priestranstvo podľa Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. z. svoj názov. Poslanci na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 21.1.2021 schválili Uznesením č. 5/2021 názvoslovnú komisiu v obci Ražňany. Dňa 28.1.2021 sa konalo 1. zasadnutie názvoslovnej komisie, na ktorom starosta ...


Jarné aktivity v prírode v čase lockdownu

[03.03.2021] Jar sa nám nezadržateľne blíži a čoraz dlhšie dni, výraznejší spev vtákov aj viac slnka nám to len potvrdzujú. Avšak táto jar je už druhá, ktorú prežívame v tieni pandémie koronavírusu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nemôžme stretávať a sme značne obmedzení v slobodnom pohybe, mnoho ľudí trávi viac času v prírode. Mnohí možno až ...


Denný stacionár v obci Ražňany

[22.01.2021] Obci Ražňany  bola schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt  „Denný stacionár v obci Ražňany“  v  rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, ...


Parkovisko pri obecnom úrade

[27.07.2020]    Parkovisko pri obecnom úrade je už dlhodobo problematické kvôli zlému podložiu, ktoré je nestabilné a spôsobovalo nerovnosti na zatrávňovacích tvárniciach. Bola ohrozená hlavne bezpečnosť občanov, ktorí pri výstupe z motorových vozidiel často zakopávali do vyvýšených tvárnic. Aj z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce vyčlenilo z rozpočtu na rok 2020 sumu ...