Zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany

vložený: 30.12.2015 15:04, upravený: 30.12.2015 15:04, čítaný: 2389x

V zmysle § 11 b) zákona č. 369/1990 Zb. z. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo obce Ražňany zvolalo na prerokovanie obecných vecí zhromaždenie obyvateľov Obce Ražňany dňa 4.12.2015 o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne s týmto programom:
  1. Otvorenie.
  2. Stav a činnosť miestnej samosprávy obce Ražňany z roku 2015.
  3. Najbližšie zámery a ciele obce Ražňany na rok 2016.
  4. Podnety a pripomienky obyvateľov obce.
  5. Záver.

Podľa prezenčnej listiny sa verejného zhromaždenia zúčastnilo 24 občanov. V diskusii vystúpili občania a vyjadrili svoje podnety a pripomienky. Medzi hlavné problémy, ktoré odzneli na zhromaždení patrili:

-          vypúšťanie splaškov a odpadových vôd z domácností do kanalizácií na dažďovú vodu a potoka,

-          vytváranie čiernych skládok na okrajových častiach obce,

-          doplnenie verejného osvetlenia,

-          pálenie lístia a odpadu,

-          zintenzívnenie triedenia odpadu (na sperovaný odpad),

-          spevnenie pivnice pod „Surdokom“ a sadanie štátnej cesty nad pivnicou.

Môžete si prezrieť prezentáciu o činnosti obce v roku 2015 a zámerov obce na rok 2016.

Zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany
Podobné články