Dobrovoľný hasičský zbor, súčasnosť a budúcnosť v požiarnej ochrane

vložený: 20.03.2006 15:46, upravený: 20.03.2006 15:46, čítaný: 3482x

Rozsah a význam nových požiadaviek v oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných činností kladie zvýšené nároky na všetky hasičské zložky v požiarnej ochrany v prípade ohrozenia života a zdravia občanov a majetku obcí a právnických osôb. V našej obci takáto jednotka existuje už 80 rokov keď začala písať históriu 14. mája 1926, po schválení stanov a registrácie na Okresnej hasičskej jednote sa skupina občanov rozhodla plniť úlohu hasičstva v obci.Medzi jej zakladateľov patria páni : Tuleja, Kunda, Cicman, Rokošný, Džačovský, v ich šľapajach dnes kráčame aj my, terajší členovia DHZ.

DHZ má k dnešnému dňu 87 členov a 20 mladých požiarni-kov. Vo výbore pracuje 11 členov, ktorí sa schádzajú raz za mesiac. V zbore nám pracujú 2 družstva mladých požiarnikov, jedno družstvo dorasteniek, 1 družstvo dorastencov, muži, ženy a muži nad 35 rokov. Všetky tieto družstva nám na previerkach pripravenosti robia radosť a obsadzujú popredné miesta v umiestnení. K týmto výkonom im napomáha aj spolupráca s Obecným úradom, jeho záujem a podpora v pridelených financiách, na tento rok nám prislúcha preinvestovať 143 tisíc Sk na výstroj, výzbroj a pohonné hmoty. Roku 2005 sme s pomocou OcÚ sprístupnili Výcvikové Centrum DHZ v budove administratívy bývalého poľnohospodárskeho družstva a priľahlý pozemok na výcvik. Výhodou je blízkosť vodného zdroja. Ako som spomenul na začiatku, tohto roku zbor oslavuje 80-siate výročie vzniku, hoci existujú záznamy o skorších aktivitách občanov našej obce, chceme tento medzník dôstojne osláviť spolu s občanmi a to XV. ročníkom memoriálu p. Cicmana s oslavami.

To všetko už začala Výročnou členskou schôdzou, kde zbor obdržal medailu za zásluhy od okresného výboru dobro-voľnej požiarnej ochrany v Sabinove a svojím starším členom DHZ udelil pamätné listy. Členom s dlhoročnou službou obča-nom boli udelené medaile za vernosť. Do budúcnosti chce zbor zakúpiť sochu svätého Floriána a nájsť jej dôstojné miesto v obce. Sv. Florián je patrón Hasičov.

Na záver mi nedá nespomenúť slová veľkého brata hasiča p. Miroslava Shmita, zakladateľa Dobrovoľnej hasičskej jednoty na Slovensku:

„Nech horia len dobré ohne a zlý nech nikdy neplápolá.“

Dobrovoľný hasičský zbor, súčasnosť a budúcnosť v požiarnej ochrane
Podobné články