Štefan Onderčo

vložený: 14.06.2006 09:24, upravený: 14.06.2006 09:24, čítaný: 7416x

Štefan OnderčoMedzi významné osobnosti späté s našou obcou patrí aj kňaz, politik a národný buditeľ, Štefan Onderčo.

Štefan Onderčo sa narodil dňa 19. augusta 1884 v susedných Močidľanoch. Základné vzdelanie dostal v ľudovej škole v Jarovniciach. V štúdiu ďalej pokračoval v Sabinove na tunajšom gymnáziu, ktoré viedli otcovia piaristi. Tu absolvoval prvé štyri triedy gymnázia. V štúdiu pokračoval na gymnáziu v Košiciach, ktoré ukončil maturitou. Do kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach vstúpil v roku 1903. 21. júna 1907 bol Štefan Onderčo v kaplnke sv. Michala v Košiciach vysvätený na kňaza pre službu košickej arcidiecézy. Po kňazskej vysviacke a po primíciach Štefan Onderčo nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto do Hernádnémeti. Ďalšie jeho kaplánske stanice boli Hanušovce nad Topľou, Sečovce, Vranov nad Topľou, Lastovce. V roku 1910 bol ustanovený za slovenského kaplána v Košiciach. Nielen v Košiciach, ale aj na predchádzajúcich pôsobiskách Štefan Onderčo pracoval aj na poli národnom.

Svoju kaplánsku činnosť v Košiciach ukončil v roku 1913, kedy bol ustanovený za farára do Ražňan, vtedajších Ňaršan. Hneď po svojom príchode sa mladý farár dáva do práce nielen v oblasti duchovnej, ale svoju činnosť a pôsobenie zameriava aj na oživenie národného cítenia veriacich.

Košický biskup Mons. Jozef Čársky, ktorý najlepšie poznal život a prácu Štefana Onderču v Ražňanoch, ho v roku 1931 menoval za kanonika sídelnej košickej katedrálnej kapituly. Toto rozhodnutie odôvodnil slovami, ktoré sú zároveň najlepšou charakteristikou života a práce Štefana Onderču ako ražňanského farára:
„Veriaci v ňom nachádzali starostlivého duchovného otca, ktorý ich viedol nielen duchovným životom, ale bol im nápomocný aj vo všetkých ťažkostiach. Za jeho vedenia ňaršanská farnosť bola vzorom usporiadanej, vo viere hlbokej, nábožnej a národne prebudenej obce. Väčšina rodín bola zapísaná v Spolku sv. Vojtecha, v každom dome odoberali niektorý náboženský časopis. Národné povedomie sa nebadane, ale tým hlbšie zakorenilo vo všetkých obciach farnosti …“

Štefan Onderčo pôsobil aj na poli politickom. Počas účinkovania v Ražňanoch, bol pozvaný do revolučného národného zhromaždenia za slovenský východ. Neskôr bol zvolený za poslanca za prešovský volebný kraj. Svojou politickou činnosťou sa zasadzoval za ochranu práv slovákov v rámci ČSR a bojoval proti maďarizačným tendenciám na Slovensku. Zomrel na zákernú chorobu 31. marca 1937 na fare v Ražňanoch. Patrí mu čestné miesto v histórii našej obce a farnosti.
Štefan Onderčo
Podobné články