Aktuality a oznamy
Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Obec Ražňany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Obce Ražňany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Obci Ražňany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, poplatok za rozvoj). V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.1.2023 upozorňujeme, že Obec Ražňany zašle neplatičom písomné výzvy na zaplatenie nedoplatkov. O výške svojho dlhu sa môžete informovať na tel. čísle 051/452 12 14.

vložené: 18.01.2023