Likvidácia odpadov v našej obci

vložený: 14.06.2006 09:20, upravený: 14.06.2006 09:20, čítaný: 4382x

Obec Ražňany v zmysle zákona o odpadoch zabezpečuje nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,ktoré vznikli na jej území.

Vzhľadom k tomu,že v obci nie je zavedený množstvový zber odpadu,sadzba poplatku je stanovená na osobu a kalendárny rok.Smetné nádoby sú vyvážané raz za dva týždne.Veľkoobjemný odpad v kontajneroch sa vyváža dvakrát do roka a to v jarnom a jesennom období.Kontajnery sú pristavované na určených miestach v obci a to podľa potreby 2 krát alebo 3 krát na tom istom mieste.Do smetných nádob a kontajnerov sa má uskladňovať komunálny odpad z domácností a drobný stavebný odpad okrem vytriedených zložiek,ktoré sú sklo a plasty.Sklo a plasty ako vytriedené zložky sa zberajú samostatne do vriec a odvoz sa realizuje podľa harmonogramu,ktorý obdržala každá domácnosť.Akumulátorové batérie sa tiež zberajú samostatne,odovzdať ich možno na obecnom úrade.

Obecný úrad uhrádza za vývoz jednej popolnice za rok 1084.- Sk.Poplatník uhrádza obci 100.- Sk alebo 80.- Sk za jedného člena domácnosti podľa počtu jej členov.Každý poplatník má nárok na výmenu smetnej nádoby raz za 5 rokov v cene 350.- Sk.Nákupná cena 1 smetnej nádoby je cca 1000.- Sk.Rozdiel v týchto cenových reláciach uhrádza obec z vlastného rozpočtu.Do rozpočtu obce prispieva aj prevádzkovateľ skládky,a to odvodom poplatkov za uloženie odpadu na skládke.

Za vývoz veľkoobjemového odpadu v kontajneroch uhrádza obec 1192.- Sk za každú tonu odpadu,plus náklady na dopravu kontajnera.Vývoz jedného kontajnera stojí obec priemerne 5000.- Sk.

V roku 2005 predstavovali príjmy za odpadové hospodárstvo sumu 477000.- Sk,výdavky 495000.- Sk,teda obec doplácala na odpadové hospodárstvo sumou 18000.- Sk.

Na záver pripomíname,že žiadosť o úľavy na poplatkoch,ktoré umožňuje VZN obce,je možné predkladať do 31.marca v roku, pre ktorý sa úľava žiada.Obdobne je to aj pri daniach z nehnuteľnosti.

Likvidácia odpadov v našej obci
Podobné články