Ochrana životného prostredia v našej obci

vložený: 20.03.2006 16:06, upravený: 20.03.2006 16:06, čítaný: 5771x

Klimatické zmeny spôsobujúce živelné pohromy, ktoré sme mohli donedávna sledovať iba v televíznych správach, sa začí-najú pravidelnejšie prejavovať aj v našom zemepisnom pásme. Prietrže mračien a následné záplavy, ktoré sa pomerne s pravidelnou periodicitou vyskytujú aj v našej obci, prepadový vietor, ktorý v roku 2004 rozvrátil lesné porasty Vysokých Tatier, extrémne suchá a nezvykle vysoké snehové zrážky v poslednom období sú toho neklamným dôkazom.

Najdôleži-tejším faktorom, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje tieto zmeny, je ľudská činnosť. Vypúšťanie exhalátov a škodlivých splodín do ovzdušia a vôd v celosvetovom meradle spôsobuje atmosférické poruchy a globálne otepľovanie. Jeho následky sa prednedávnom prejavili na americkom pobreží. Svedkami ta-kejto nepriaznivej činnosti ľudí môžme byť aj priamo v našej obci. Pozorne si všimnime medze a pôvodné korytá potokov v blízkosti intravilánu obce. Sú zavozené komunálnym a sta-vebným odpadom. Tieto prirodzené kanály majú slúžiť na regu-lovaný odtok zrážkovej vody z lesov a polí. Samozrejme ,ak sú tieto kanály zasypané, voda tečie nekontrolovane a spôsobuje škody na majetku nás všetkých. Obecný úrad v poslednom období venuje nemalé finančné prostriedky na úpravu týchto pôvodných tokov. Základ úspechu je však v rukách všetkých obyvateľov ob-ce, pretože ich angažovanosť v tomto smere je nepostrádateľ-ná. Ak by si každý z nás začal všímať, čo sa deje za mojou záhradou či pred mojím dvorom a našiel v sebe kúsok odvahy upozorniť toho nespratníka, ktorý vyváža odpad za záhradu ,alebo do najbližšieho jarku, urobili by sme prvý významný krok pre zlepšenie kvality svojho životného prostredia. V minulom roku pristúpila naša obec k triedeniu dvoch zložiek odpadu a to plastov a skla. Každá domácnosť obdŕžala vrecia na tieto odpa-dy, ktoré po naplnení stačí vyložiť pred bránu v stanovený deň a tento odpad bude vyvezený. V roku 2006 nadobúda účinnosť zákon, ktorý zakazuje vyvážať na skládky biologický odpad. Pod pojmom biologický odpad sa rozumie tráva, lístie, seno, konáre a podobný odpad z našich dvorov a záhrad. Aj doposiaľ bol takýto odpad vyvážaný do kontajnerov, ktoré sme v obci umies-tňovali v jarnom a jesennom období. Takýto odpad do kontajne-rov nepatrí, pretože jednak zaberá veľa miesta v kontajneri, a taktiež je to veľmi nákladný spôsob jeho likvidácie. Biologický odpad si môže každý, kto ho vyprodukuje likvidovať na vlastnom pozemku založením do kompostu.

Obecný úrad má vytvorené finančné aj technické podmien-ky a predpoklady na likvidáciu všetkých druhov odpadov .Chýba len aktívnejší prístup všetkých obyvateľov obce, ku ktorému Vás všetkých vyzývam. Veríme, že každý z nás má záujem na tom, aby sa aj v našom chotári cítil ako doma.

Ochrana životného prostredia v našej obci
Podobné články