Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi ...

vložený: 15.03.2011 13:27, upravený: 15.03.2011 13:27, čítaný: 3167x

Navrhovateľ, Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládka Ražňany“, do ktorej je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ražňanoch v úradných hodinách.

S pozdravom

Radovan Rokošný

starosta obce

 

Originál dokument: PDF

Odkaz www: http://eia.enviroportal.sk/detail/integrovane-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi-skladka-raznany

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi ...
Podobné články