Predstavujeme kandidáta na starostu obce: Dušan ELIAŠ

vložený: 19.11.2010 18:21, upravený: 19.11.2010 18:21, čítaný: 8553x

Kandidát na starostu obce Ražňany za koalíciu ĽS-HZDS,SMER-SD,SNS Dušan Eliaš Ing.,54 r,lesný inžinier

Kandidáti pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Ražňanoch za koalíciu

ĽS-HZDS,SMER-SD,SNS


1.Slavomír Balčák,30 r.,štátny zamestnanec,

2.Jaroslav Futej Ing.,52 r.,strojný inžinier

3.Imrich Karaffa,56 r.,súkromný podnikateľ

4.Martin Kolarčík,32 r.,živnostník

5.Roman Loučka Bc.,23 r.,študent

6.František Mathia,58 r.,stavebný technik

7.Jozef Seman,53 r.,vedúci výroby

8.Anton Solár,38 r.,lesník

9..Peter Solár,39 r.,vodič


Vážení občania!

Ako kandidát na starostu obce Ražňany pre volebné obdobie 2011-2014 si pokladám za povinnosť predložiť Vám odpočet svojej práce za uplynulé volebné obdobie a predniesť svoj program pre nastávajúce obdobie. Aj napriek tomu, že posledné roky uplynulého volebného obdobia boli poznačené finančnou krízou, vďaka zodpovednému hospodáreniu sa nám podarilo naakumulovať vlastné finančné prostriedky, ktoré boli použité na nasledovné investičné akcie.

 • V roku 2007 sme použili vlastné zdroje v hodnote vyše 900 tis. SK na tieto investície majetkoprávne vysporiadanie obecných ciest, rekonštrukcie vodovodu v MŠ, zábradlie Hura, parkovacie miesto pred OcÚ, zateplenie a plastové dvere budovy na ihrisku.

 • Rekonštrukcia budov materskej školy v rokoch 2008 a 2009 si vyžiadala finančné prostriedky v hodnote 5 516 tis. Sk. Jednalo sa o výmenu okien a dverí na všetkých budovách MŠ, rekonštrukciu striech na pavilóne 1 a 2, celková rekonštrukcia interiéru školskej kuchyne a jedálne, taktiež prestavbu interiéru pavilónu č. 3. Aj tieto investície obec hradila z vlastných zdrojov.

 • Pre rok 2010 boli vyčlenené vlastné zdroje v sume 2 576 tis. SK, ktoré sú použité na zateplenie a fasádu pavilónov 1 a 2 v MŠ, oporný múr Pečovec, spevnená komunikácia za Rybníkom a opravy miestnych ciest.

Už v roku 2008 sme začali pripravovať projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý je financovaný z európskych fondov. Náš projekt bol vyhodnotený ako úspešný a začiatkom roka 2010 sme získali nenávratný finančný príspevok v sume vyše 20 mil. SK so spoluúčasťou obce vo výške 5 %. Tento príspevok je jedným z najvyšších, ktoré získali obce z Prešovského kraja v rámci projektu Program rozvoja vidieka. Tieto finančné zdroje boli použité na výstavbu 3,6 km kvalitných chodníkov a troch obecných ciest v dĺžke takmer 800 m. V oblasti športu a záujmovej činnosti sme vďaka dobrej spolupráci a finančnej podpore dosiahli viditeľné úspechy. Ide najme o postup hráčov FC Ražňany do vyššej súťaže a pekné súťažné úspechy naších dobrovoľných hasičov.Podarilo sa nám uzavrieť problematiku schvaľovania obecného erbu,ktorý bol heraldickou komisiou schválený v roku 2010. V rámci zabezpečovania vyššej zamestatnosti  naších občanov sme vytvorili 8 pracovných miest, na ktoré štát prispieva čiastkou 80%. Na aktivačnej činnosti pracuje cca 30 občanov evidovaných na úrade práce. Vďaka týmto ľudom sa nám darí udržiavať poriadok v obci, verejné priestranstvá, park a cintorín v požadovanej čistote.

Zámery rozvoja obce Ražňany pre roky 2011 až 2014

Môj volebný program spočíva hlavne v ukončení rozpracovaných zámerov a riešenie najpálčivejších problémov našej obci.

 1. Dokončenie rekonštrukcie miestnych ciest a chodníkov. Vzhľadom k tomu, že v rámci Programu rozvoja vidieka budú vyhlásene ďalšie výzvy na predkladanie projektov, je potrebné vypracovať ďalší projekt a získať finančné zdroje na dobudovanie obecných ciest a chodníkov.
 2. Kultúrno-spoločenské centrum.Našej obci chýba zariadenie, ktoré by svojou kapacitou umožnilo poriadať  kultúrno-spoločenské podujatia a rodinné akcie obyvateľov. Problémom je vhodný  stavebný pozemok na takéto zariadenie. Uvažujeme buď o prestavbe kaštieľa, alebo o vyčlenení pozemku v miestnom parku.
 3. Verejné priestranstvá a obecná zeleň.Máme pripravený projekt v rámci Podpory lokálnej stratégie.Jedná sa o projekt na revitalizáciu miestneho parku a zelene okolo sýpky.Plánuje sa výstavba kamenného oplotenia miestného parku, chodníkov, odpočivadiel a detských ihrísk v týchto priestoroch. Jedná sa o čiastku cca 28 mil. Sk, ktorú je možno získať z európskych fondov.
 4. Individuálna bytová výstavba.Obec Ražňany schválila v roku 2008 územný plán, ktorý uvažuje s vytvorením cca 100 stavebných pozemkov. Vzhľadom k tomu, že všetky lokality pre výstavbu sú na pozemkoch vo vlastníctve občanov a nie sú majetkoprávne vysporiadané, budeme iniciovať týchto vlastníkov k ich vysporiadaniu a následnému rozparcelovaniu pozemkov na stavebné parcely v súlade s územným plánom. Obec má spracované urbanistické štúdie výstavby pre lokalitu okolo PD a Konopiská. Sú pripravené podklady pre odkúpenie pozemku od pozemkového fondu. Tento pozemok bude využitý na výstavbu cesty a inžinierskych sieti.
 5. Šport a záujmové aktivity .Chceme pokračovať v tradícií doposiaľ organizovaných akcí ako je juniales,slávnosť rozsvietenia vianočného stromčeka, stolnotenisové a nohejbalové turnaje a fašiangové plesy.Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch neboli oganizované letecké dni na  miestnom letisku, chceme sa spolupodieľať na ich organizácií tak ,aby sa táto pekná  akcia mohla každoročne poriadať.

  Plánujeme organizovať spoločné uvítanie Nového roka spojené s ohňostrojom. Chceme naďalej podporovať FC Ražňany a dobrovoľný hasičský zbor,ktorí uspešne reprezentujú našu obec.

  Máme pripravený a schválený geometrický plán pre vysporiadanie a vykúpenie .

  pozemkov pod budovou TJ a futbalovým ihriskom. Rokujeme s vlastníkmi týchto

  pozemkov ,po ich odkúpení plánujeme vybudovať viacúčelové športové zariadenie.

  Prebehli rokovania s priaznivcami posilňovacích športov, majú záujem o založenie

  Fitnes klubu. Plánujeme zrealizovať rekonštrukciu našej posilňovne a zabezpečiť jej

  kvalitné vybavenie.

  Obec Ražňany je súčasťou mikroregiónu Čergov.Združenie týchto obcí má

  spracovaný projekt, súčasťou ktorého je aj výstavba chodníka pre cyklistov medzi

  mestom Sabinov a obcou Ražňany, následne do obce Uzovský Šalgov. Máme

  dojednanú spoluúčasť na výstavbe chodníka s mestom Sabinov.

 6. Využitie poľnohospodárskej pôdy.V roku 2010 sme iniciovali rokovania s PD Jarovnice, ktoré má záujem o obhospodárovanie nevyužívaných záhumienok. PD Jarovnice pripravuje nájomné zmluvy s vlastníkmi tejto pôdy a záujemcom o záhumienky vyčlení samostatnú pôdu podľa ich požiadaviek. PD vyčlenené pozemky dostatočne pripraví pre užívanie. Je potrebné záhumienky sceliť a ostatnú pôdu veľkoplošne obrábať.
 7. Výstavba kanalizácie a vodovodu.Obec Ražňany začala s výstavbou vodovodu a kanalizácie už v roku 2003 a preinvestovala na týchto stavbách cca 8 mil. Sk z vlastných zdrojov. V roku 2005 bola naša obec zaradená do projektu Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy. Z uvedeného dôvodu sa stavebníkom stala Vodárenská spoločnosť Košice, ktorá mala dobudovať tieto stavby v Ražňanoch. Na dobudovanie týchto stavieb dostala VS Košice finančné prostriedky z európskych fondov. VS Košice ako stavebník rozhodla o tom, kto bude tieto stavby realizovať, teda v skutočnosti stavať. Žiaľbohu práve pre Ražňany bola vybratá firma, ktorá nám svojou nekvalitnou a neodbornou prácou znepríjemňovala život počas celého obdobia výstavby. Obec Ražňany sa takýmto postupom dostala do polohy, kde nemohla rozhodovať o postupe, o kvalite prác a nemala páky na zamedzenie tohoto vývoja. VS Košice ako stavebník nezabezpečila dostatočný stavebný dozor nad prácami a tak došlo k vzniku množstva nedorobkov a závad, ktoré sa odstraňujú dodnes. Podmienkou kolaudácie týchto stavieb je to, aby stavebník, teda VS Košice vlastnila celú stavbu. Obec Ražňany a VS Košice sa teda dohodli, že časti stavieb, ktoré vybudovala obec, odpredá VS Košice za 1 euro. Podmienkou predaja však bolo, že VS Košice ako náhradu za takto odpredané časti stavieb, vybuduje na vlastné náklady kanál a vodovod okolo PD ( prepojenie Pečovca a Antalovca) a vybuduje 28 ks domových prípojok k rodinným domom. Prípojky bolí vybudované avšak vodovod a kanalizácia okolo PD je neukončený a VS Košice hľadá výhovorky, prečo stavbu nemôže dokončiť. Ďalšou podmienkou pre ukončenie stavby je to, že VS Košice uvedie cesty a chodníky, ktoré boli pri stavbe poškodené, do pôvodného stavu. Ani táto podmienka doposiaľ nebola splnená. O termíne kolaudácie opäť nerozhoduje obec, ale stavebník VS Košice. Vzhľadom k tomu, že podrobne ovládam problémy okolo týchto stavieb, zasadím sa za to ,aby všetky oprávnené požiadavky obce boli splnené a stavby boli riadne dokončené a skolaudované. 


  Vážení občania, ponúkame odborné vedomosti, dlhoročné skúsenosti a tímovú prácu omladeného kolektívu poslancov.

  Veríme, že Vašou podporou tejto kandidatúry nám umožníte realizovať zámery pre rozvoj a zlepšenie života v našej obci.

  Ďakujeme za každý Váš hlas.


  S pozdravom

  Ing. Dušan Eliaš

 

 

Predstavujeme kandidáta na starostu obce: Dušan ELIAŠ
Podobné články