Z prvého zasadania obecného zastupiteľstva

vložený: 28.12.2010 10:11, upravený: 28.12.2010 10:11, čítaný: 6610x

Prinášame Vám zápisnicu a fotodokumentáciu z prého zasadania novozvoleného starostu a obecného zastupiteľstva zo dňa 27.12.2010.

OBEC RAŽŇANY

OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61  Ražňany

ZÁPISNICA

     Napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa  27. 12. 2010               o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané starostom obce v zmysle zákona SNR

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starosta obce Ing. Dušan Eliaš privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom. Súčasne konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov, bolo prítomných 9, čím je zasadnutie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 27.11.2010.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
 5. Zloženie sľubu poslancov OcZ.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
 8. Voľba zástupcu starostu.
 9. Voľba členov Obecnej rady.
 10. Voľba pracovných komisií pri OcZ.
 11. Schválenie platu starostu obce.
 12. Žiadosti občanov.
 13. Diskusia.
 14. Schválenie uznesenia.
 15. Záver.

Zmena programu:

 1. Otvorenie.
 2. Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 27.11.2010.
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
 4. Zloženie sľubu poslancov OcZ.
 5. Vystúpenie novozvoleného starostu.

Prestávka 30 minút

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Poverenie poslanca, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
 6. Voľba členov obecnej rady.
 7. Voľba pracovných komisií pri OcZ.
 8. Schválenie úväzku a platu starostu obce.
 9. Rôzne.
 10. Schválenie uznesenia.
 11. Záver.

 

K bodu 1 – Otvorenie.

 

       Pán starosta Ing. Eliaš Dušan privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil ich s programom. Za zapisvateľa určil p. Annu Balčákovú.

 

 

K bodu 2 – Oznámenie výsledkov volieb zo dňa 27.11.2010

 

 

      Predseda volebnej komisie p. Ján Jusko oboznámil OcZ s výsledkami volieb zo dňa 27.11.2010.

Uznesenie č. 49/2010

     OcZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

 

 

 

K bodu 3 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu.

 

     Novozvolený starosta obce Radovan Rokošný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

 

 

K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov.

 

     Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Slavomír Balčák, Ing. Jaroslav Futej, Mgr. Kamil Golodžej, Imrich Karaffa, Martin Kolarčík, Jozef Mašľár, Igor Repaský, Ing. Vladimír Stračiak, Ing. Marek Zboray.

 

 

 K bodu 5 – Vystúpenie novozvoleného starostu.

 

        Novozvolený starosta Radovan Rokošný poďakoval bývalému starostovi a poslancom            za ich prácu a poprial novozvoleným poslancom veľa úspechov v ich práci.

 

 

K bodu 6 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

     Poslanci OcZ jednohlasne schválili zmenu programu.

 

 

 

K bodu 7 – Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

    

       Poslanci OcZ jednohlasne schválili overovateľov zápisnice – Mgr. Kamila Golodžeja a p. Igora Repaského.

 

 

K bodu 8 – Voľba zástupcu starostu.

 

     Starosta obce poveril poslanca Ing. Mareka Zboray vykonávať funkciu zástupcu starostu.

Uznesenie č. 50/2010

      OcZ súhlasilo s vykonávaním funkcie zástupcu starostu Ing. Marekom Zborayom.

 

 

        K bodu 9 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

    Starosta obce navrhol poveriť Ing. Vladimíra Stračiaka, aby bol oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

       Uznesenie č. 51/2010

       OcZ jednohlasne schválilo Ing. Vladimíra Stračiaka, aby bol oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 10 – Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

        Do mandátovej komisie boli navrhnutí p. Ján Jusko a p. Anna Balčáková.

        Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jaroslav Futej, Ing. Vladimír Stračiak a Ing. Marek Zboray.

        OcZ jednohlasne schválilo zloženie mandátovej komisie – p. Ján Jusko, p. Anna Balčáková a zloženie návrhovej komisie – Ing. Jaroslav Futej, Ing. Vladimír Stračiak a Ing. Marek Zboray.

 

    Starosta obce žiada mandátovú komisiu, aby overila zloženie sľubu a predložila správu. Mandátová komisia ústne podala správu.

 

 

K bodu 11 – Voľba členov obecnej rady.

 

       Starosta obce navrhol za členov Obecnej rady: Ing. Mareka Zboraya

                                                                                  Ing. Vladimíra Stračiaka

                                                                                  p. Imricha Karaffu  

Uznesenie č. 52/2010

OcZ jednohlasne schválilo za členov Obecnej rady: Ing. Mareka Zboraya

                                                                                   Ing. Vladimíra Stračiaka

                                                                                    p. Imricha Karaffu  

 

 

 

 

K bodu 12 – Voľba pracovných komisií pri OcZ.

 

Starosta obce navrhol zriadiť tieto pracovné komisie:

1. Komisia finančná, pre správu obecného majetku a čerpanie eurofondov

2. Komisia pre verejný poriadok.

3. Komisia pre výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné   

    hospodárstvo.

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Uznesenie č. 53/2010

OcZ jednohlasne schválilo nasledovné pracovné komisie, predsedov a členov komisií.

1. Komisia finančná, pre správu obecného majetku a čerpanie eurofondov:

    Predseda: Ing. Vladimír Stračiak

    Členovia: a) poslancov: Ing. Marek Zboray

                    b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Damián Lešo

                                                                                                           p. Mária Tulejová

2. Komisia pre verejný poriadok:

    Predseda: Mgr. Kamil Golodžej

    Členovia: a) poslancov: Martin Kolarčík

                    b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Jozef Horňák st.

      

3. Komisia pre výstavbu, životné prostredie, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo:

    Predseda: p. Igor Repaský

    Členovia: a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Peter Tuleja

 

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru:

    Predseda: p. Slavomír Balčák

    Členovia: odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Janka Mišková

                                                                                                       p. Gabriel Jusko

 

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

    Predseda: Ing. Jaroslav Futej

    Členovia:  poslancov: p. Jozef Mašľár

                                        Mgr. Kamil Golodžej

 

 

 

                                        

K bodu 13 – Schválenie úväzku a platu starostu obce.

 

     OcZ prejednalo úväzok a mesačný plat starostu obce.

Uznesenie č. 54/2010

     OcZ jednohlasne schválilo 100 % pracovný úväzok starostovi obce a mesačný plat vo výške 1.638,- € podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

 

K bodu 14 – Rôzne

 

    Starosta obce navrhol komisii finančnej, pre správu obecného majetku a čerpanie eurofondov pripraviť zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva s neprekročením výdavkov oproti roku 2010 do termínu 10.1.2011.

Uznesenie č. 55/2010

    OcZ jednohlasne súhlasilo, aby komisia finančná, pre správu obecného majetku a čerpanie eurofondov pripravila zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva s neprekročením výdavkov oproti roku 2010 do termínu 10.1.2011.

 

 

     Starosta obce navrhol komisii pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pripraviť program kultúrno-športových akcií na rok 2011 do termínu 10.1.2011.

Uznesenie č. 56/2010

     OcZ jednohlasne súhlasilo, aby komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pripravila program kultúrno-športových akcií na rok 2011 do termínu 10.1.2011.

 

 

     Ing. Štofaník Vladimír informoval o internetovej stránke obce Ražňany o chýbajúcich informáciach na stránke ( zasadnutia OcZ, texty VZN, dochádzka poslancov, majetkové priznania atď.)

 

 

      Pán Martin Kolarčík informoval o VZN Cintorínsky poriadok obce Ražňany. P. Kolarčík predložil žiadosť p. Magdlény Renčkovej, bytom Breznica č. 157 Stropkov o pochovanie nebohej mamy p. Alžbety Tulejovej, nar. 8.8.1919 v Ražňanoch na miestnom cintoríne.

Uznesenie č. 57/2010

     OcZ jednohlasne schválilo žiadosť p. Renčkovej o pochovanie nebohej mamy p. Tulejovej na miestnom cintoríne.

 

 

     Starosta obce informoval poslancov o príprave pohostenia a ohňostroja v našej obci na Nový rok 2011 a o klzisku, ktoré sa bude robiť v parku.

 

     Pán Imrich Karaffa sa pýtal ohľadom uskutočňovania zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

    Pani Mária Galeštoková navrhla poslancom Ocz, aby jej urobili plán kontroly na 1.polrok 2011.

 

    Pán Imrich Karaffa oboznámil poslancov, že ukončuje nájom nebytových priestorov – Šport Klubu Ražňany.

Uznesenie č. 58/2010

    OcZ predkladá starostovi obce pripraviť výzvu na prenájom priestorov Šport Klubu Ražňany. Predkladanie žiadostí do termínu 7.11.2011. Zaoberať sa tým bude komisia finančná , pre správu obecného majetku a čerpanie eurofondov.

 

 

K bodu 15 – Schválenie uznesenia.

 

    OcZ jednohlasne schválilo Uznesenie č. 49 až Uznesenie č. 59.

 

 

K bodu 16 – Záver.

 

     P. starostu poďakoval poslancom za aktívnu účasť na riadnom obecnom zastupiteľstve a ukončil OcZ.

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………………

                                                                                                      Radovan Rokošný

                                                                                        starosta obce

 

Zapisovateľ:

 

p. Anna Balčáková            ……………………………

 

 

Overovatelia:

 

Mgr. Kamil Golodžej       ……………………………

 

p. Igor Repaský                ……………………………

Z prvého zasadania obecného zastupiteľstva
Fotogaléria k článku
Podobné články