Predstavujeme kandidáta na starostu obce: Radovan ROKOŠNÝ

vložený: 16.11.2010 19:32, upravený: 16.11.2010 19:32, čítaný: 14567x

Kandidát na starostu obce Ražňany za koalíciu politických strán SDKÚ-DS a KDH Radovan ROKOŠNÝ.

V O Ľ B Y

DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAŽŇANOCH

Kandidáti na poslancov

SDKÚ-DSKDH:

 1. Jozef HORŇÁK  
 2. Martin JANIGA
 3. Jozef MAŠĽÁR
 4. Igor REPASKÝ
 5. Vladimír STRAČIAK
 6. Marek ZBORAY

KDH: 

 1. Jaroslav ĽUBOCKÝ
 2. František SMETANKA
 3. Vladimír SOĽÁR
 4. Anton TULEJA
 5. Peter TULEJA 


VOLEBNÝ PROGRAM


1. Podpora investičnej bytovej výstavby pre mladé rodiny

(pripraviť stavebné pozemky realizované obcou).


2. Rozvoj predškolských a školských zariadení

(vybudovať dopravné ihrisko a napomáhať pri vzdelávaní detí).


3. Vybudovanie domu smútku

(začať prípravné práce a následne realizáciu stavby).


4. Podpora kultúrno-športových aktivít

(vybudovať klzisko a multifunkčné ihrisko, rozvíjať kultúru obce).


5. Budovanie protipovodňových zábran

(využitie fondov EÚ na protipovodňové aktivity, rozšíriť korytá, záchytné šachty a hrádze).


6. Podpora zamestnanosti obce

(zamestnať maximálny počet občanov na VPP, pri výstavbách realizovaných obcou dať

prácu našim ľuďom).


7. Informovanosť občanov

(využiť všetky dostupné prostriedky k informovanosti občanov).


8. Riešenie poľnohospodárskej pôdy

(zlúčenie neobhospodarovaných záhumienok a ich následné využitie).


Kandidát na starostu obce Ražňany

R a d o v a n   R O K O Š N Ý


Vážení občania, dovoľte, aby som Vás podrobnejšie informoval o mojom volebnom programe.


1. Podpora investičnej bytovej výstavby pre mladé rodiny

Je veľký záujem mladých ľudí o stavebné pozemky. Podľa územného plánu obce sa tieto pozemky nachádzajú v zrkadlovom pohľade ulíc. Je potrebné jednať s majiteľmi týchto pozemkov a  následne ich odkúpiť. Pripraviť kompletnú infraštruktúru, prístupové cesty a následne ponúknuť pozemky k výstavbe nových domovov.

Začať jednanie s mestom Sabinov o možnej realizácii chodníka pre chodcov a cyklistov smerom do Sabinova z toho dôvodu, že chodník sa nachádza v katastrálnom území Sabinova.

Urýchliť záverečné práce pri výstavbe kanalizácie a vodovodu, aby bola v čo najkratšom termíne skolaudovaná a spustená do prevádzky. Napomôcť občanom pri realizácii domových prípojok na kanál a vodu, napr. sprostredkovaním nákupu a dovozu šácht za výhodnejšie ceny.


2. Rozvoj predškolských a školských zariadení

Cesta v okolí materskej školy je pomerne úzka, parkovanie je náročné. Tu by pomohla úprava panelovej cesty v areáli MŠ a rozšírenie parkovacích miest. Pri dnešnom počte áut a prehustenej dopravnej premávke dať deťom základy dopravnej výchovy. To dosiahneme vybudovaním detského dopravného ihriska. Byť nápomocný pri riešení problémov našich škôl. Podporovať mimoškolské aktivity a súťaže.


3. Vybudovanie domu smútku

Zistiť záujem, pripraviť štúdiu využitia, efektivity a z týchto poznatkov prijať ďalší postup. Stavbu je možné realizovať z finančných zdrojov obce, ktoré ročne prichádzajú zo skládky odpadov (za rok 2009 to bolo 80 000 € a v roku 2010 sa počíta so 100 000 €), zabezpečiť projektovú dokumentáciu a začať prípravné práce a následne realizáciu stavby. Dobudovať osvetlenie cez stred cintorína.


4. Podpora kultúrno-športových aktivít

Podporiť mládež v športových aktivitách. Ponúknuť im možnosť realizovať sa vo voľnom čase. Počas zimných mesiacov vybudovať klzisko. Cez projekty európskej únie postaviť vedľa futbalového ihriska multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Je známe, že pozemky, na ktorých je ihrisko, nie sú obecné, preto je potrebné odkúpiť ich za primeranú cenu (nie podhodnotenú). Na športové účely využiť priestor na dolnom konci smerom do Uz. Šalgova.

Zvýšiť počet kultúrnych podujatí. Cez letné prázdniny, kedy mládež má viac času, spestriť program napríklad sledovaním filmov v parku – letné kino. Podporovať stolno-tenisové súťaže, ktoré sú tu tradíciou. Rozvíjať zručnosti mladých v dobrovoľnom hasičskom zbore. Zlepšiť vybavenosť klubu mladých.

Dostupným spôsobom sa podieľať na rekonštrukcii kultúrneho domu – kina. Tohto času je táto budova majetkom cirkvi.

Napomáhať pri organizovaní podujatí, pri ktorých sa zapájajú celé rodiny. Jedna z nich je napríklad sánkovačka pod strelnicou, ktorá sa koná každý rok v januári pod názvom „HOĽANGARIÁDA“. Mladým mamičkám ponúknuť viac priestoru na oddych s deťmi. A to vybudovaním detských ihrísk, či už dole pri Jednote, alebo hore pri sýpke. Pár lavičiek, hojdačka či preliezačka určite pomôžu.

Pomôcť našim starkým, aby sa aj oni mohli spolu stretávať. Obnoviť im klub dôchodcov.


5. Budovanie protipovodňových zábran

Vážne sa zaoberať týmto problémom. Naše ulice sú pri dnešnej povodňovej situácii stále v ohrození. Investovať do rozšírenia korýt, zriadiť záchytné šachty a zberné lapače cez celé cesty. Využiť fondy na protipovodňové aktivity a v maximálnej miere ochrániť naše obydlia.


6. Podpora zamestnanosti obce

Naša obec sa môže pochváliť šikovnými majstrami, ako sú napr. stolári, klampiari, tesári, elektrikári, .... Títo ľudia doteraz neboli využití, preto by som to chcel zmeniť a pri svojpomocných prácach financovaných obcou ich šikovnosť využiť a dať im prácu. Chcem využiť finančné zdroje ponúkané štátom cez úrady práce a zamestnať maximálny počet občanov na VPP. Títo ľudia by sa mali starať o poriadok a čistotu obce.

Osloviť ľudí a vstúpiť do širšej diskusie ohľadom „domu služieb v malom“, v jednom priestore ponúknuť prácu krajčírke, kaderníčke, butik s oblečením alebo obchodík s novinami. A kde? Napríklad v našom kaštieli.

Zvýšiť zamestnanosť sa dá aj zamestnaním ľudí pri triedení drevenej hmoty (štiepkovač) a pri prevádzke kompostoviska. Veľa konárov a trávy sa nachádza vo verejných kontajneroch.


7. Informovanosť občanov

Raz ročne zvolať verejné zhromaždenie a informovať občanov o dianí a hospodárení v obci. Rozšíriť internetovú stránku obce, na ktorej sa dočítate, kedy je obecné zastupiteľstvo, čo sa na ňom prejednáva, ako sa hlasuje a všetky ostatné výsledky. Zverejňovať plat starostu a poslancov, sú to verejné financie, preto by občania o týchto veciach mali vedieť. Na internetovej stránke obce a obecných tabuliach ponúknuť plnú informovanosť o práci starostu a poslancov.


8. Riešenie poľnohospodárskej pôdy

Veľmi zlá situácia nastala a pretrváva v obhospodarovaní pôdy. Pri dnešných vstupných nákladoch (orba, sejba, postrek) je ekonomická výnosnosť malá. Sami vidíte popri ceste do Sabinova, že veľa záhumienok sa prestalo obhospodarovať. Spojme sa, vyčleňme spoločné parcely a ostatné prenajímajme. Každý si vezme, koľko zvládne.Som rád, že ste si našli chvíľu času na prečítanie mojich plánov do nového volebného obdobia. Ak Vás zaujal aspoň jeden bod, teším sa a verím, že s Vašou pomocou sa tieto veci dajú zrealizovať.


Dňa 27. novembra 2010 nás čakajú komunálne voľby na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva. Preto to využite a príďte voliť. Veď práve ten Váš hlas je dôležitý a môže rozhodnúť.


Ďakujem Vám a budem veľmi rád, keď si vyberiete práve moje meno. Za prejavenú dôveru Vám vopred ďakujem.S pozdravom Radovan ROKOŠNÝ a kandidáti na poslancovPrípadné otázky môžete zaslať na e-mail radovan.rokosny@gmail.com, na ktoré rád zodpoviem.


Predstavujeme kandidáta na starostu obce: Radovan ROKOŠNÝ
Podobné články