Ražňany – miestna komunikácia

vložený: 18.02.2020 15:20, upravený: 18.02.2020 16:03, čítaný: 1015x

     Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na úpravu miestnej komunikácie okolo MŠ. Dôvodom úpravy bol nevyhovujúci technický stav a zámer obnoviť cestu do prevádzky schopného stavu s dôrazom na zlepšenie užívateľských parametrov. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie, ktorá prešla rekonštrukciou bola 486 m so šírkovým usporiadaním 4,5 – 6 m. Navrhovaný povrch zostal zachovaný, bol len vymenený za nový asfaltový betón. Zrážková voda z povrchu vozovky bola odvedená priečnym sklonom do navrhovaného dláždeného odvodňovacieho žľabu cez uličné vpusty napojený do existujúceho lapača splavenín. Kvôli bezpečnosti cestnej premávky sa pred a za priechodmi pre chodcov umiestnili prefabrikované priečne prahy. Pri MŠ sa rozšírením vozovky vytvoril parkovací pás o dĺžke 26 m. Medzi kostolom a farou prebehla úprava chodníka dlhého 60 m A po celej dĺžke cesty sa osadili cestné obrubníky. Z verejného obstarávania najnižšiu cenu ponúkla firma PEHAES, ktorá aj túto cestu rekonštruovala. Finančné náklady boli vo výške 162 778,25 €.


Ražňany – miestna komunikácia
Fotogaléria k článku
Podobné články