Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom „Šport klubu“

vložený: 07.01.2011 09:36, upravený: 07.01.2011 09:36, čítaný: 3932x

Obec Ražňany oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti – časti budovy FC Ražňany v Ražňanoch evidovanej na Správe katastra Sabinov katastrálne územie Ražňany list vlastníctva č. 1182 na parcele č. 741 súpisné číslo 137.

Minimálna požadovaná cena prenájmu, ktorú Obec Ražňany požadovala bola vo výške 1 800 EUR/ročne.

 

            Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 29.12.2010 a ukončená 5.1.2011 o 11.30 hod.

 

            Do termínu uzávierky boli v zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže doručené na Obecný úrad Ražňany dve obálky:

 

1. obálka doručená 3.1.2011 – Juraj PERECÁR,  Ražňany č. 150, 082 61 Ražňany. Ponúkaná cena prenájmu bola vo výške 1 800 €/ročne,

2. obálka doručená 5.1.2011 – Erik FABIÁN,  Ražňany č. 189, 082 61 Ražňany. Neponúkol žiadnu cenu prenájmu, čiže nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom „Šport klubu“.

 

            Komisia konštatuje, že navrhovateľ Juraj PERECÁR splnil všetky predpísané náležitosti vyhlásené Obecným úradom v Ražňanoch ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol požadovanú kúpnu cenu, jeho súťažný návrh komisia vyhodnotila ako úspešný. Zároveň bude s víťazom súťaže Jurajom PERECÁROM podpísaná zmluva s účinnosťou od 15.1.2011, schválené Obecným zastupiteľstvo v Ražňanoch uznesením č. 1/2011 dňa 5.1.2011 o 19.00 hod. na mimoriadnom zasadnutí OcZ v Ražňanoch.

 

            Proti tomuto rozhodnutiu vyhlasovateľa sa nie je možné odvolať.

 Radovan ROKOŠNÝ

starosta obce

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom „Šport klubu“
Podobné články